MEMBERSHIP REGISTRATION

(ENG): Applicant’s Declaration: I understand and accept that membership of Heather Park (HP) Neighbourhood Watch (HPNW) is voluntary and that granting of such membership is always subject to me meeting said official criteria and upholding the HPNW Constitution and -Code of Conduct. Furthermore I will always act in a law abiding manner. I am aware that I will be personally liable for my acts in the execution of my voluntary service to HP’s residents and businesses.

THEREFORE:

* SINCE HPNW STRUCTURE IS NOT A LEGAL PERSON AS SUCH;

* SINCE THE HPNW STRUCTURE FUNCTIONS WITHIN THE GUIDELINES SET OUT IN THE WESTERN CAPE

PROVINCIAL CONSTITUTION AND CODE OF CONDUCT FOR NEIGHBOURHOOD STRUCTURES (MAY 2003); AND

* SINCE THE HPNW STRUCTURE (WITH ITS MEMBERSHIP) IS A VOLUNTARY ASSOCIATION:

I, THE UNDERSIGNED (WHOSE DETAILS APPEAR ON PAGE 2) OF THIS FORM DECLARE THAT I HEREBY INDEMNIFY THE HPNW STRUCTURE OF ALL ASPECTS RELATED TO MY VOLUNTARY INVOLVEMENT WITH THE HPNW STRUCTURE AND ITS ASSOCIATED ACTIONS

(AFR): Aansoeker se Verklaring: Ek verstaan en aanvaar dat lidmaatskap van die Heather Park (HP) Buurtwag (HPBW) vrywillig is en dat die toestaan van sodanige lidmaatskap altyd onderworpe is aan my wat aan sodanige amptelike kriteria voldoen en ek die HPBW Grondwet en-Gedragskode onderhou. Voorts sal ek altyd wetsgehoorsaam optree en ek is bewus daarvan dat ek altyd persoonlik aanspreeklik sal wees vir my vrywillige dienslewering aan HP se inwoners en besigheidslui.

DUS:

* AANGESIEN DIE HPBW STRUKTUUR NIE ‘N REGSPERSOON AS SODANIG IS NIE;

* AANGESIEN DIE HPBW STRUKTUUR BINNE DIE RIGLYNE FUNKSIONEER SOOS UITEENGESIT IN “THE WESTERN

CAPE PROVINCIAL CONSTITUTION AND CODE OF CONDUCT FOR NEIGHBOURHOOD STRUCTURES (MAY 2003)”;

EN

* AANGESIEN DIE HPBW STRUKTUUR (MET SY LIDMAATSKAP) ‘N VRYWILLIGE ASSOSIASIE IS:

EK, DIE ONDERGETEKENDE (WIE SE PERSOONLIKE BESONDERHEDE OP BL 2 VAN HIERDIE DOKUMENT VOORKOM) VERKLAAR DAT EK HIERMEE DIE HPBW STRUKTUUR VRYWAAR VAN ALE ASPEKTE WAT BETREKKING HET OP MY VRYWILLIGE BETROKKENHEID MET DIE HPBW STRUKTUUR EN VERWANTE AKSIES

Keep up to date by joining our mailing list

Heather Park Neighbourhood Watch © 2019
Website Powered by DSNet